@article{Theodosiou:95308,
   author = {Theodosiou, Giorgos and Michailidis, Anastasios and Loizou, Efstratios and Chatzitheodoridis, Fotis},
   title = {{Rural areas development through endogenous potentials}},
   pages = {931. - 8},
   year = {2010},
}