@article{Burzec:232023,
   author = {Burzec, Marcin},
   title = {{Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski}},
   journal = {Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo)},
   volume = {Volume 4},
   number = {Number 169},
   year = {2015},
}