@article{Kisielińska:198848,
   author = {Kisielińska, Joanna},
   title = {{Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012}},
   journal = {Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego},
   volume = {Volume 14},
   number = {Number 29},
   series = {Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture},
   pages = {85. - 13},
   year = {2014},
   doi = {ISSN 2081-6960},
}